Privacy/AVG

Contactgegevens
Lycka till Forlag, Margaretha Turnorlaan 8, 3903 WK Veenendaal
lyckatillforlag@gmail.com
06 - 12486780

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
We delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

Verwerkte gegevens
We verwerken de volgende gegevens voor zover bekend: voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adres, woonplaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, eventueel BTW-nummer, bestelhistorie, betaalhistorie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen evenwel de leeftijd van de bezoekers van onze website niet controleren en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lyckatillforlag@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lycka till Forlag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Het verzenden van nieuwsbrieven/mailings
- Met u in contact te kunnen treden indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Indien dit wettelijk verplicht is

Cookie verklaring
Onze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Lycka till Forlag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden bewaard op een stand-alone computer.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Lycka till Forlag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lycka till Forlag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lyckatillforlag@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lycka till Forlag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons